Sharing the joy of sewing since 2015
Sharing the joy of sewing since 2015
Winkelwagen 0

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Atelier Jupe. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de website van Atelier Jupe. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Atelier Jupe behoudt zich het recht om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Levering

Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Atelier Jupe heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding. Aan de leveringsplicht van Atelier Jupe zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Atelier Jupe geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. Wanneer een pakket verzekerd verstuurd moet worden, dient de koper voorafgaand Atelier Jupe te contacteren.

Prijzen

De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle prijzen op de website zijn in EURO en inclusief 21% BTW.

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Atelier Jupe, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Atelier Jupe.

Garantie

Atelier Jupe garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouw­baarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Atelier Jupeis niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. Indien klachten van de afnemer door Atelier Jupe gegrond worden bevonden, zal Atelier Jupe naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Atelier Jupe zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Atelier Jupe voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, of schade aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. Voor aankoopbonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals op de bon vermeld. Verschillende aanbiedingen en actie's kunnen niet samen gebruikt worden. Per bestellingen kan slechts gebruik worden gemaakt van 1 kortingsactie.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Atelier Jupe en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Atelier Jupe op haalbaarheid is beoordeeld. Atelier Jupe behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz... op de internetsite van Atelier Jupe gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

Overmacht

Atelier Jupe is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die Atelier Jupe belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers en bezorgers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht. Atelier Jupe behoudt zich in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Atelier Jupe gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 Indien Atelier Jupe bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door Atelier Jupe aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Atelier Jupe zolang de afnemer de vorderingen van Atelier Jupe uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of zolang de afnemer de vorderingen van Atelier Jupe wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, etc.
 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Atelier Jupe.

Betaling

De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 3 werkdagen niet ontvangen werd, worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken. Bestelde goederen worden 3 werkdagen gereserveerd zonder betaling.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de Nederlandstalige rechtbanken van Mechelen bevoegd.

Beleid inzake annuleren en restitutie

Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De afnemer moet op voorhand Atelier Jupe inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd. Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer. Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 werkdagen de geleverde zaken niet aan Atelier Jupe heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.Terugzending van de zaken kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder enige gebruikssporen (vlekken, beschadigingen, verknippingen, enz). Alle afgeknipte stoffen en fournituren kunnen enkel worden teruggestuurd met een minimumlengte van 50 cm of een veelvoud hiervan. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, draagt Atelier Jupe er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.

Verzending en betal​ing

De pakjes worden verzonden met BPost. De verzendingskosten binnen België zijn afhankelijk van het gewicht van het pakket:

- tot 2kg: €5,5
- 2 tot 10kg: €7,5
-10 tot 30kg: €10

Atelier Jupe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies nadat het pakje bij BPost in behandeling werd genomen.

Voor andere bestemmingen, gelieve contact op te nemen met Atelier Jupe via info@atelierjupe.com.

Uw verzending is niet standaard verzekerd, dit kan echter op expliciete vraag via een mailtje naar info@atelierjupe.com vlak na uw bestelling. De extra verzekeringskost van een pakket bedraagt 1,50 euro.

Voor betaling hebt u de keuze tussen offline betalen of met creditcard. Indien u voor offline betalen kiest, zal u een mail krijgen na uw bestelling met de nodige instructies. Na ontvangst van de betaling wordt het pakket klaargemaakt voor verzending. Betalingen met creditcard gebeuren altijd in een beveiligde omgeving.

Als uw bestelling is afgerond, krijg u steeds een bevestigingsmail toegestuurd. Indien dit niet het geval zou zijn, gelieve dan contact op te nemen met Atelier Jupe via info@atelierjupe.com

Contact

Atelier Jupe
Noona vof
Onze-Lieve-Vrouwestraat 69
2800 Mechelen
België
info@atelierjupe.com
+32 15 21 22 96
BTW-nummer BE0628.919.195